ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - ÁSZF

(Érvényes: 2017. 01. 01-től visszavonásig)

Cégnév:                    Török Gépipari Kft.
Székhely:                  9081 Győrújbarát, Széchenyi körút 39.
Adószám:                 12515752-2-08
Cégjegyzék szám:     08-09-009043
Bankszámlaszám:     10700031-25188406-51100005
Bank:                        CIB Bank Zrt.

1. Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a Török Gépipari Kft., mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó és megrendelője között (a továbbiakban: Megrendelő) jönnek létre. Az ÁSZF határozatlan ideig érvényes és hatályos. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF által nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF-től való eltérés csak a felek kifejezett, erre irányuló akaratával, kizárólag írásbeli formában érvényes. Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, részletesen áttanulmányozta, és annak teljes tartalmát magára nézve kötelezőnek fogadja el, amit írásbeli megrendelésével igazol. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a jelen ÁSZF és az Egyedi Szerződés között, az Egyedi Szerződésben foglaltak az irányadóak. Az Egyedi Szerződés teljesítése során a felek kizárják a Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazását. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozó által nyújtott terméket, szolgáltatást rendeltetésszerű üzleti tevékenysége körében vásárolja meg saját használat, vagy tovább értékesítés céljából.

2. Árajánlat

A Vállalkozó által írásban tett árajánlat egy hónapig, vagy visszavonásig érvényes. Ettől eltérő érvényesség esetén, a Vállalkozó az érvényességet az ajánlatban külön feltünteti. Az árajánlat nem minősül megrendelésnek. Az árajánlatban szereplő árak a feltüntetett műszaki tartalommal értendők.

Az ajánlati árak a teljes csomag, sávos mennyiségek esetén a sávonkénti teljes mennyiség megrendelése esetén érvényesek. Az ajánlat érvényességének letelte után, illetőleg a dokumentációkban történő bármilyen változtatás (anyag, design, összetétel) esetén az ármódosítás jogát a Vállalkozó fenntartja.

3. Megrendelés, Egyedi Szerződés létrejötte

Megrendelő a terméket, szolgáltatást kizárólag írásban (e-mailen küldött dokumentummal, a Vállalkozó Ügyfélkapu rendszerében vagy formanyomtatványán) rendelheti meg a Vállalkozótól.

A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan adatnak, ismérvnek és feltételnek, amelyet a Megrendelő által elvárt teljesítéshez figyelembe kell venni. A megrendelésben egyértelműen meg kell határozni a termék, szolgáltatás paramétereit (anyagminőség, méret, mennyiség, felületkezelés módja és tulajdonságai, a kialkudott ár és szállítási határidő, stb.), illetőleg az adott megrendelésre vonatkozó esetleges speciális kívánságokat.

A megrendelés elfogadásával kapcsolatban a Vállalkozó a megrendelés kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles nyilatkozni. A Vállalkozó által elfogadott megrendelés esetén létrejön az Egyedi Szerződés a Felek között.

A Megrendelő a megrendeléssel kötelezettséget vállal az ellenérték megfizetésére, a Vállalkozó pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket, szolgáltatást a megrendelésben meghatározott feltételek szerint nyújtsa. A megrendelésben megjelölt termék, szolgáltatás tekintetében a Vállalkozó szállítási kötelezettsége kizárólag akkor áll be, ha a megrendelést írásban visszaigazolja.

4. Árak

Az Ajánlatban/Megrendelés visszaigazolásban foglalt árak tartalmazzák a termék, szolgáltatás költségét, de nem tartalmazzák a törvényben előírt áfa-t, valamint a szállítás költségeit.

A minimum számlaösszeg 3.000.- Ft + ÁFA megrendelésenként. Felületkezelési szolgáltatás nyújtása esetén, az eltérő anyagminőségű és/vagy felületkezelési igényű termékek külön megrendelésnek tekintendőek.

Az árak nem tartalmazzák a Vállalkozó telephelyére és telephelyéről történő szállítás fuvarköltségét.

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét a Megrendelőnek adott első árajánlaton, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a késedelem idején érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegét számítja fel késedelmi kamatként. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

5. Egyedi Szerződés módosítása

Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével lehetséges.

6. Szállítási határidők, Megrendelő késedelme

A Vállalkozó a Megrendelőt a Termék, Szolgáltatás elkészültéről, szállításra kész állapotáról haladéktalanul értesíti. A Termék átadása - ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – a Vállalkozó székhelyén történik.

Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

Az Egyedi Szerződésben meghatározott teljesítési határidők az Egyedi Szerződés megkötésének időpontjában Vállalkozó rendelkezésére álló információk alapján lettek meghatározva. Amennyiben a Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során olyan helyzetbe kerül, amely megakadályozza az abban megadott határidő szerinti teljesítést, haladéktalanul, írásban köteles közölni a késedelem tényét, okát és várható időtartamát, valamint egyidejűleg köteles póthatáridőt kitűzni. A Vállalkozó a kitűzött póthatáridő napjáig történő teljesítésig nem esik késedelembe. Vállalkozó fenntartja a jogot rész-szállításra illetve rész-számla kiállítására. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat indokolatlanul nem veszi át, késedelembe esik, mely esetben az Vállalkozót megillető egyéb jogokat nem érintve Vállalkozónak lehetősége van

 1. az átadás-átvételre felajánlott Termékeket/Szolgáltatásokat a Megrendelő költségére és kockázatára őrizni;
 2. kárenyhítés keretében a Termékeket/Szolgáltatásokat az adott piaci körülmények között elérhető ésszerű áron harmadik személyek számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken a Termékekért/Szolgáltatásokért kapott vételárral, azzal, hogy a vételárból Vállalkozó levonhatja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
 3. a késedelem minden megkezdett napja után késedelmi kötbért követelni, amelynek mértéke a határidőben át nem vett Termékek/Szolgáltatások nettó vételárának/vállalkozói díjának 1%-a/nap.

Ha a Megrendelő nem veszi át az árut az átadás-átvétel rögzített időpontját vagy a készre jelentést követő 30 napon belül, akkor a 31. napon az ügylet a Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására és a kikötött vételárra.

7. Termék/Szolgáltatás átadás-átvétele

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az átvett Terméket/Szolgáltatást, az átvételt követően haladéktalanul, legkésőbb 5 munkanapon belül megvizsgálja. Amennyiben annak mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban a Vállalkozóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Áruvisszaküldés csak kölcsönös megegyezés alapján lehetséges!

8. Tulajdonjog átruházás és kárveszélyviselés

A Termékek/Szolgáltatások tulajdonjoga a vételár Vállalkozó bankszámláján történő jóváírása napján száll át a Megrendelőre. Vállalkozó fenntartja a jogát a Termékek/szolgáltatások visszakövetelésére, a vételár kifizetésnek késedelme vagy elmulasztása esetén. A kárveszély a termékek birtokba adásával száll át a Megrendelőre.

9. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő az előírt határidőn belül köteles a Vállalkozó részére megadni az Egyedi Szerződés teljesítéséhez szükséges információt. Amennyiben a Vállalkozó részéről további adatszolgáltatási igény merül fel, a Megrendelő 3 napon belül köteles a kért adatokat szolgáltatni a Vállalkozó részére. Amennyiben az adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a Felek ettől eltérő határidőben is megállapodhatnak.

Megrendelő köteles a gyártott és/vagy felületkezelt termékeket a vonatkozó műszaki és felhasználási információk alapján meghatározott feltételek szerint használni.

10. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles a Megrendelőtől átvett termékeket a mindenkori legmagasabb minőségű szolgáltatással kezelni, úgy, hogy az esetleges előzetes egyeztetésnek megfelelően a Vevői elvárásokat kielégítse.

11. A felek kötelezettsége

A Felek az Egyedi Szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat a tényeket, adatokat, körülményeket, amelyek a teljesítést érintik, továbbá mindent megtesznek a teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében.

A Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha az Egyedi Szerződést az abban foglaltak szerint teljesítette, a Termékek/Szolgáltatások szükséges dokumentációit a Megrendelő részére átadta és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette. Megrendelő akkor teljesített szerződésszerűen, ha a Termékeket/szolgáltatásokat szállítólevéllel együtt átvette és a vételárat az egyedi szerződésben foglaltak szerint megfizette Vállalkozó részére.

12. Gyári teszt, próbaüzem, átadás-átvétel

A felek az Egyedi Szerződésben megállapodhatnak arról, hogy egy egységes rendszert alkotó Termékek/Szolgáltatások tekintetében a szállítást megelőzően gyári tesztet folytatnak le. A gyári tesztet a Vállalkozó telephelyén kell elvégezni, rendes munkaidőben. A gyártó székhelyén a gyári próbával kapcsolatban felmerült költségek a Vállalkozót, míg az átvételre jogosult, illetve Megrendelőt képviselő más személyek utazási, szállási és egyéb költségei a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a Megrendelő a gyári teszt vonatkozásában a teszt lezárásától számított 10 napon belül nem támaszt részletes írásbeli kifogást, a gyári teszt sikeres végrehajtása a Megrendelő általi gyári elfogadásnak minősül.

Egyedi szerződésben meghatározott műszaki és funkcionális követelményeket teljesítik, fizikai sérüléstől mentesek és készek az üzemszerű használatra.

13. Bizalmas információk

Minden információt, anyagot, dokumentumot és adatot, melyeket az Vállalkozó az Egyedi Szerződés teljesítése során a Megrendelő rendelkezésére bocsátott, bizalmas információnak (“Bizalmas Információ”) kell tekinteni, kivéve azokat az információkat, anyagokat, dokumentumokat és adatokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint közérdekűek, vagy amelyek köztudomásúak. Megrendelő a Bizalmas Információt köteles bizalmasan, az Vállalkozó üzleti titkaként kezelni. Megrendelő Vállalkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem fed fel Bizalmas Információt harmadik fél előtt. Megrendelő Bizalmas Információra vonatkozó kötelezettségei az Egyedi Szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak.

14. A felelősség korlátozása

Olyan károkért, amelyek nem a megrendelt termékben keletkeztek a Vállalkozó csak felróhatóság esetén felel.

A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Vállalkozó kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a szerződés alapján a Vállalkozót megillető díj összegét, kivéve a Vállalkozó szándékos,  az életben-, testi épségben-, egészségben, továbbá bűncselekménnyel okozott kár eseteit.

Kizárt a Vállalkozó felelőssége mindazon károk tekintetében, amelyek a Megrendelő által átadott anyag alkalmatlan minősége – pl. anyaghiba, megmunkálási maradványok, hibás gyártástechnológia stb. – következménye, ugyanakkor a Vállalkozót az általa elvégzett teljesítés ellenértéke - azaz a vállalkozói díj összege – megilleti. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel a Vállalkozó azon károk megtérítése vonatkozásában, amelyek az elvárható gondosság megléte ellenére az áru tárolása, szállítása és vámkezelése során keletkeztek.

Vállalkozó kizárja bármely jogcímen előforduló kártérítési felelősségét az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből, illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért.

Megrendelő a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben az esetleges szerződésszegésből vagy szerződésen kívüli károkozásból eredő követeléseit kizárólag a Vállalkozóval, mint jogi személlyel szemben érvényesítheti, a vezető tisztségviselő csak a Ptk-ban taxatíve felsorolt esetekben tartozhat felelősséggel.

15. Fizetési feltételek

Megrendelő a Vállalkozót megillető vételárat/vállalkozási díjat a Vállalkozó által megjelölt bankszámlaszámra az ajánlatban megjelölt fizetési mód szerint köteles megfizetni. Amennyiben az ajánlat ilyet nem tartalmaz, akkor a számla kibocsátásától számított 30 napon belül köteles átutalni.

Egyéb megállapodás hiányában, a nettó 10.000 Ft alatti számla összegének kiegyenlítése készpénzben történik, az áru átvételekor.

Amennyiben a Megrendelő Vállalkozóval fennálló bármely jogviszonyából származóan annak esedékességekor a vételárat, vételár részletet, vagy más Vállalkozói díjkövetelést nem fizet ki, nem érintve Vállalkozó egyéb jogait, a Vállalkozó felfüggesztheti a Megrendelő által kiadott megrendelések teljesítését és ezzel egy időben késedelmi kamatot követelhet (mindkettőt egy esetleges bírósági ítéletet megelőzően és azt követően is). A késedelmi kamat a ki nem fizetett összegre vonatkoztatva a Ptk. 6:155. § szerint számítandó a vételár teljes kifizetéséig a behajtási költségátalány érvényesítése mellett. A felfüggesztés tartamával a Vállalkozó teljesítési határideje meghosszabbodik. A Vállalkozó felfüggesztéssel kapcsolatban felmerülő költségeit Megrendelő megtéríteni köteles.

16. Vis maior

Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis maiornak tekintendő és így nem áll a felek ellenőrzése alatt. Ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: kormányintézkedés, jogszabály, vagy egyéb állami szerv intézkedése, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, sabotage, sztrájk és munkavállalói viták. Amennyiben valamelyik szerződő fél írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, az Egyedi Szerződés teljesítésének határideje meghosszabbodik az esemény, illetve annak elhárításához szükséges idő tartamával. Amennyiben bármely fél vis maior miatt három hónapot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésében, lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – elszámolási kötelezettséggel –

 1. az Egyedi Szerződéstől elállni, ill.
 2. az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni.

17. Jótállás

Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok (Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (fájlok), rajzok vagy minták) alapján készült, úgy az azok hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Vállalkozó mintadarab legyártását vállalja, annak költségét előzetes egyeztetés alapján a Megrendelő köteles kiegyenlíteni, még akkor is, ha a széria gyártása nem történik meg. A Megrendelő által jóváhagyott minta alapján legyártott termék legyártása után a Vállalkozó nem fogad el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát, azért felelősség a Vállalkozót nem terheli.

A Vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

Amennyiben az Egyedi Szerződés eltérően nem rendelkezik, Vállalkozó az általa gyártott termékekre, szolgáltatásokra egy éves jótállást vállal, feltéve, hogy a Vállalkozó által rendelkezésre bocsájtott használati információk alapján történik az alkatrészek beépítése, használata. Vállalkozó jótállási kötelezettségét elsősorban kijavítással teljesíti. Amennyiben a Termékek/Szolgáltatások valamely alkatrésze kijavításra kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot. Ez a jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra:

 1. szándékos károkozás és hanyagság;
 2. természetes elhasználódás;
 3. rendeltetés ellenes használat, vagy fokozott igénybevétel;
 4. Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartásának elmulasztása;
 5. azok az okok, amelyek a Vállalkozó ésszerű ellenőrzésén kívül esnek.
 6. Nem megfelelő tisztítóanyag használata (lúg, sav, stb.).

A Vállalkozó felhívja a figyelmet a felületkezelendő termékek gyártása során betartandó alábbi szempontokra. A szempontok be nem tartásából eredő hibákért a Vállalkozó nem vállal felelősséget!

Nem megfelelő alapanyag választása

A szükségesnél erősebben ötvözött alapanyag ronthatja a felületkezelés minőségét, pl. elérhető rétegvastagság, homogén felület, ugyanis minél magasabban ötvözött az alumínium, annál nehezebben alakul ki rajta az alu-oxid réteg!

Eltérő anyagminőségből készült alkatrészek

Az eltérő anyagminőségből, vagy eltérő adagból készült alkatrészek felületkezelés után eltérő színárnyalatúak, rétegvastagságúak lehetnek.

Furatos alkatrészeknél előforduló hibák

 • a furatokban nem vagy csak korlátozottan alakul ki az elox réteg, azok natúr állapotban maradhatnak.
 • a furatok pereménél „megfolyás” lehetséges, ezeken a helyeken nem alakul ki az elox réteg. A gyártás során a nem megfelelő zsákfurat kitisztítása esetén pl. az emulzió benne maradhat a furatban, amely szintén megfolyást okozhat felületkezelés esetén.
 • a zsákfuratokban légbuborék keletkezhet, amely miatt a furatok alján nem alakul ki az elox réteg.

Dekorációs cél

Ha fontos a dekoratív megjelenés, a Megrendelő kerülje a magas, pl. Zn; Cu ötvöző anyag tartalmú alapanyagokat (pl. EN AW 7075), ugyanis ezek eloxálás után foltosak lehetnek.

Eltérő megmunkálási eljárásokból keletkező hibák

 • az eltérő megmunkálási eljárások eltérő optikai hatást nyújtanak eloxálás után.
 • az erős hőmérsékletváltozással járó műveletek, mint például a hegesztés, színeltérést eredményeznek.

Megfogási pontok

A felületkezelés elvégzése végett a munkadarabokon megfogási pontokat kell meghatározni, amelyeken keresztül a Vállalkozó el tudja végezni az alkatrészek felfüggesztését. Amennyiben a Megrendelő nem határozza meg ezeket a pontokat (pl. gyártási rajzokon), úgy a Vállalkozónak joga van önmaga meghatározni. A megfogási pontokon az alábbi jelenségek figyelhetőek meg:

 • nem alakul ki az elox réteg,
 • benyomódás figyelhető meg, amely a szerszámra való felhelyezéskor keletkezhet, pl. furat pereménél

Szatinálás

Az opcionális lépés a zsírtalanító fürdő után következik. Alkalmazásával egységesebb, homogénebb felület érhető el, az apróbb hibákat, karcokat lehet minimalizálni. Az eljárás során a felületről anyag távozik, így pl. a tűrt méretek megváltozhatnak.

Amennyiben a Vevő igényli ezt a lépést, úgy szükséges előzetesen meghatároznia írásban ennek a módját, a mértékét, illetve kérni a tűrt méretek védelmét (külön díjazás ellenében!) pl. dugózással, kitakarással.

Színes eloxálás esetén lényegi lehet a különbség az alkatrész megjelenésében. Szatinálás nélkül a felület megmunkálástól függően lehet magas fényű, míg szatinálás esetén, annak hosszától függően selyemfényű vagy matt.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó e körben tájékoztatási kötelezettségét megfelelően teljesítette. Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg.

18. Elállás

Amennyiben a megrendelt Termékek még nem kerültek leszállításra, a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal elállhat az Egyedi Szerződéstől, feltéve, hogy a megrendelt Termék vagy Szolgáltatás addigi készültségi foka szerinti minden felmerült költségét megfizeti a Vállalkozónak.

19. Rendkívüli felmondás

Vállalkozó azonnali hatállyal rendkívüli felmondással szüntetheti meg a jogviszonyt, amennyiben

 1. Megrendelő az Egyedi Szerződés bármely lényeges feltételét megszegi;
 2. Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét;
 3. Megrendelő ellen végrehajtási eljárás indul vagy Megrendelő fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül (ideértve a tényleges fizetésképtelenséget is, valamint a csődeljárást, felszámolási eljárást);
 4. Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a Termékek/Szolgáltatások vételárát időben kifizetni és képtelen felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termékek/Szolgáltatások időben kifizetésre kerüljenek;
 5. Megrendelő az esedékes részszámlá(ka)t felszólítás ellenére sem egyenlítette ki.
 6. A Vállalkozó jogos érdekeit, jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti.

Amennyiben jelen pontban foglalt valamelyik feltétel bekövetkezik Vállalkozó egyéb jogait nem érintve, a Vállalkozó vagy felmondhatja az Egyedi Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal, vagy felfüggesztheti a további teljesítést a Megrendelő felé jelentkező mindennemű további kötelezettség nélkül az Egyedi Szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig leszállított termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettséget.

20. Jogról való lemondás

Az Egyedi Szerződésből eredő jogok gyakorlása során bármelyik fél mulasztása, vagy késedelme nem tekinthető jogról való lemondásnak, valamint az Egyedi Szerződésből eredő egyes jogok gyakorlása, vagy jogok részbeni gyakorlása nem zárja ki a további, vagy más módon történő joggyakorlást, vagy bármilyen más lehetséges jogok gyakorlását.

21. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF, az Egyedi Szerződés egy része, illetve bizonyos pontjai érvénytelennek, illetve kikényszeríthetetlennek minősülnének, az Egyedi Szerződés többi része, illetve pontjai változatlanul érvényesek maradnak, és a felek az érvénytelen, vagy kikényszeríthetetlen részt olyan érvényes, illetve kikényszeríthető rendelkezéssel pótolják, amely a lehető legközelebb áll közös üzleti szándékukhoz.

22. Jogutódlás, engedményezés, tartozásátvállalás

Amennyiben a Szerződő felek személyében jogutódlás következik be, az nem érinti a Vállalkozó és a Megrendelő között korábban létrejött jogviszonyt, a jogutód a vállalt kötelezettséget teljesíteni köteles.

23. Értesítés, írásbeli jognyilatkozatok

Minden értesítés írásbeliséget kíván, mely személyesen, vagy postán, faxon, illetve elektronikus levél útján kerül továbbításra.

A postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

24. Munkavédelmi és munkabiztonsági előírások

Vállalkozó az Egyedi szerződés teljesítése során a munkavégzés helyén betartja a vonatkozó munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági (MEB) szabályokat, szabványokat. Amennyiben valamely személy a Vállalkozó felügyelete alatt álló munkaterületen nem tartja be a (munka)biztonsági előírásokat, illetve, ha más dolgozókat vagy a környezetet nagymértékben veszélyezteti, illetve, ha az e pontban foglalt szabályokat közvetlenül megszegi, Vállalkozó képviselője bármikor jogosult a munka leállítására.

Az említett esetekben – melyek egyik lehetséges következménye lehet a munka elkészültének késedelme -, a Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem terheli (pl. késedelem, stb. miatt).

25. Referencia

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozóval létrejött jogviszonyára Vállalkozó referenciaként korlátozásmentesen hivatkozzon.

26. Irányadó jog, vitarendezés

Az Egyedi szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A felek vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a viták eldöntésére az 1952. évi III. törvény (Polgári perrendtartásról szóló törvény) rendelkezései az irányadóak. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Győri Városi Bíróság, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Győrújbarát, 2017.01.01

Török József Bálint   
Ügyvezető                 
Török Gépipari Kft